Veelgestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf 15 mei 2017 inschrijven voor schooljaar 2017-2018 in een kleuter- of lagere school in Beersel, Halle of Sint-Pieters-Leeuw. Op dat moment zullen in de meerderheid van de scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

 

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle scholen van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw doen mee. U vindt een overzicht van deze scholen onder de rubriek "Scholen". Wij raden u aan uw kind aan te melden voor minimum 3 scholen. Door meer dan één school op te geven vergroot u de kans dat uw kind een plaats heeft.

 

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om uw kind aan te melden.

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

U heeft het rijksregisternummer van uw kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van uw kind en kan u terugvinden op de kids ID (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit van uw kind. U kan ook terecht op het gemeentehuis van uw woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling. U kan vragen om het rijksregisternummer van uw kind op dat document te vermelden.

 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, uw kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor u hebt aangemeld.

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

U vindt een overzicht van de vrije plaatsen onder de rubriek "Vrije plaatsen". Deze rubriek wordt geactualiseerd net voor de start van elke aanmeldingsperiode.

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

 • 1ste aanmeldingsperiode: broers/zussen en kinderen personeel

  Kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers/zussen) en kinderen van personeel van de school hebben absolute voorrang om in te schrijven wanneer er voldoende plaatsen zijn in de school. Broers/zussen hebben voorrang op kinderen van personeel. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn, worden de leerlingen in het contingent waartoe ze behoren (indicator; niet-indicator) geordend op basis van afstand (domicilieadres van het kind ten opzichte van de school). 

   

 • 2de aanmeldingsperiode: alle kinderen

  Voor iedere school wordt, na ordening van de voorrangsgroepen, een rangorde voor alle andere aangemelde kinderen bepaald in de 1ste plaats volgens schoolkeuze en in de 2de plaats volgens afstand.

  Deze rangorde bestaat uit 2 kolommen: indicator en niet-indicatorleerlingen. Voor iedere kolom zijn een aantal plaatsen voorbehouden (de percentages verschillen van school tot school en gemeente tot gemeente). Zowel indicator als niet- indicatorleerlingen hebben voorrang voor de plaatsen die werden voorbehouden voor hun groep. Indien er minder leerlingen aanmelden voor één van deze groepen dan er plaats is, dan gaan deze plaatsen na de aanmeldingsperiode over naar de andere groep.

 

Is mijn kind een indicator of een niet-indicator leerling?

Opgelet! De voorrang voor indicator en niet-indicator leerlingen wordt enkel toegepast voor kinderen geboren in 2015 en 2014 alsook kinderen die aanmelden voor het 1ste leerjaar.

Indien uw antwoord op één van de volgende vragen 'ja' is, dan is uw kind een indicatorleerling.

 • Ontvangt het gezin reeds een schooltoelage voor een kind dat naar school gaat?

 • Heeft de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs?

U beantwoordt deze vragen in het aanmeldingsdossier en verklaart dat de gegevens die u invult correct zijn. Bij de inschrijving op de school is moet u extra documenten meebrengen of een verklaring moet ondertekenen. Geef dus een eerlijk antwoord bij de aanmelding, anders verliest u uw plaats.

Meer informatie over de schooltoelage: www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/

 

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en afstand domicilie van het kind tot de school. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

 • Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel ) toegewezen aan de verschillende scholen. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.

 • Vervolgens wordt per school een lijst opgesteld van alle kinderen die deze school als 1ste keuze opgaven. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van afstand.

 • Als het systeem uw kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van uw kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor u een plaats kan worden toegewezen, ontvangt u een bericht van gunstige ordening voor een bepaalde school.

 • Het systeem bewaart de naam van uw kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal u een bericht van niet gunstige rangschikking ontvangen, maar u blijft op de wachtlijst van deze school staan. Tijdens de 'opvisperiode' kan het zijn dat een school waarvoor u een hogere voorkeur had u contacteert omdat er één of meerdere plaatsen vrijgekomen zijn. U kan uw kind dan toch in de school van hogere voorkeur inschrijven indien u dat wenst. 

 

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie.

 

Welk adres geef ik op?

Het domicilie-adres van het kind.

Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop kan controle uitgevoerd worden.

Wanneer men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 31 december 2017 op een ander adres zal wonen, kan de disfunctiecommissie de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dient u te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”, afgeleverd door de dienst ruimtelijke ordening en door u ondertekend.

Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de disfunctiecommissie bij meerderheid.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via bevestiging@basisschool-aanmelden.be.

 

Wat is een bericht van gunstige ordening?

Op uw bericht van gunstige ordening staat vermeld in welke school u zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Dankzij dit bericht bent u zeker van een plaats voor uw kind in de betrokken school. Indien u uw kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt uw toewijzing of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school.

 

Wat is een bericht van niet gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor uw kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. U staat wel op de wachtlijst van die school.

 

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De plaats is geldig tot en met de 5de schooldag van oktober 2017 en voor kinderen geboren in 2015 tot en met 30 juni 2018.

 

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

U kan terecht bij de beheerder van het systeem via bevestiging@basisschool-aanmelden.be. De beheerder zal uw klacht voorleggen aan de disfunctiecommissie. Indien u nog steeds vindt dat uw weigering onterecht was, dan kan u zich wenden tot de Commissie inzake Leerlingenrechten. Meer informatie vindt u op http://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten.

 

Wat als ik geen computer of internet heb?

Neem dan contact op met één van de organisaties vermeld onder de rubriek 'aanmelden'. Zij zullen u helpen bij het aanmelden van uw kind. 

 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

 • Het toewijzingsbericht

 • De kids-ID of een kleefbriefje van de mutualiteit op naam van uw kind

 • Uw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)

 • Bewijs domicilie-adres van het kind (kids-ID of attest van woonst van de gemeente)
 • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilie-adres waarmee u aangemeld heeft, indien dit verschillend is van het huidige domicilie-adres

 • Indien van toepassing: kopie van minstens het diploma secundair onderwijs of getuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad van het beroepssecundair onderwijs van de moeder (voor kinderen geboren in 2015 en 2014 en voor kinderen die naar het 1ste leerjaar gaan). Via http://www.ond.vlaanderen.be/led/ kunnen uw diploma's en getuigschriften online opgevraagd worden.

 • Indien van toepassing: een bewijs dat het gezin een schooltoelage kreeg in het schooljaar 2015-2016 of 2016-2017